1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

1.1 „Společnost 5D Cinema Maxim” je obchodní společnost Duo Dark green s.r.o., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 602 00 Brno, DIČ: CZ09378898, IČ: 09378898, Spisová značka C 118533 vedená u Krajského soudu v Brně.

1.2 Společnost XD Technology s.r.o. provozuje 5D kina pod názvem 5D Cinema Maxim.
(dále jen „provozovna” nebo „5D kino”).

1.3 „Zákazník” je subjekt, který se Společností 5D Cinema Maxim uzavřel kupní smlouvu na vstupenku na filmové nebo jiné představení provozované Společností 5D Cinema Maxim přímo v provozovně Společnosti 5D Cinema Maxim nebo přes internet na stránkách www.kino-5d.cz.

1.4 „Běžná vstupenka” je vstupenka, kterou Zákazník obdrží při platbě na pokladně 5D kina.

1.5 „E-vstupenka” je vstupenka vybavená číselným kódem, kterou zákazník obdrží ve formátu PDF pro vytištění nebo mu bude zaslána na mobilní telefon ve formě SMS, to vždy po objednání a úhradě vstupenky přes internet. Platnost E-stupenky je 3 MĚSÍCE od data jejího zakoupení – po uplynutí této lhůty se vstupenka stává neplatnou.

1.6 Zákazník, který koupí vstupenky v 5D kině nebo přes internet, souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující je verze všeobecných obchodních podmínek platná v den provedení platby kupní ceny vstupenky.

2. ZAKOUPENÍ VSTUPENKY

2.1 Zákazník může zakoupit vstupenky do 5D kina provozovaného Společností 5D Cinema Maxim na pokladně v 5D kině.

2.2 Zákazník může zakoupit vstupenky do 5D kina provozovaného Společností 5D Cinema Maxim přes internet a zaplatit platební kartou.

3. NÁKUP A PLATBA VSTUPENEK ZAKOUPENÝCH PŘES INTERNET (e-vstupenka)

3.1 Při zakoupení E-vstupenek nelze využít slevových kupónů, vstupenek zdarma či voucherů vydávaných Společností 5D Cinema Maxim.

3.2 Při nákupu E-vstupenek lze prostřednictvím jedné transakce zakoupit vstupenky na více představení.

3.3 Při zakoupení E-vstupenky může být Zákazníkovi účtován manipulační poplatek nad rámec aktuální ceny vstupenky.

3.4 Po kompletním vyplnění objednávky E-vstupenky se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení, tato cena obsahuje DPH a je cenou konečnou, tj. včetně případných poskytovaných slev.

3.5 Následně po uzavření objednávky E-vstupenky má Zákazník možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou.

3.6 Zákazník prostřednictvím platební brány zadá veškeré údaje potřebné pro úhradu kupní ceny požadované vstupenky. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení stránkám 5D Cinema Maxim, které vstupenky vydá a pošle na emailovou adresu uvedenou v objednávce. V případě platby v eurech, jsou převody peněz uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s. a v případě platby v českých korunách, jsou platby uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti Československá obchodní banka, a. s.

3.7 Společnost 5D Cinema Maxim nenese odpovědnost za průběh platby v platební bráně, a to s ohledem na skutečnost, že Společnost 5D Cinema Maxim není provozovatelem platební brány.

3.8 Po úhradě kupní ceny E-vstupenky a úspěšném dokončení objednávky bude Zákazníkovi ze systému Společnosti 5D Cinema Maxim zaslána emailová zpráva tzv. „Konečná rekapitulace“, která obsahuje údaje o zakoupených vstupenkách. Tato „Konečná rekapitulace“ nenahrazuje běžnou vstupenku nebo E-vstupenku.

3.9 Po provedení platby prostřednictvím platební brány je Zákazník přesměrován zpět na stránky Společnosti 5D Cinema Maxim.

3.10 V případě, že zákazník zadá chybné údaje nebo se vyskytnou technické problémy na straně poskytovatele internetových či telekomunikačních služeb, neručí Společnost 5D Cinema Maxim za nedoručení E-vstupenky.

3.11 Společnost 5D Cinema Maxim není odpovědná za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním E-vstupenky. Její padělání je trestné. E-vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami. Platnost E-stupenky je 3 MĚSÍCE od data jejího zakoupení – po uplynutí této lhůty se vstupenka stává neplatnou.

4. OSTATNÍ PODMÍNKY

4.1 Zákazník dokládá při kontrole vstupenek buď platnou běžnou vstupenku nebo E-vstupenku s číselným kódem.

4.2 Zákazník je oprávněn se usadit pouze na místo určená obsluhou.

4.3 Zakoupením Běžné vstupenky nebo E-vstupenky Zákazník souhlasí s dodržováním Návštěvního a provozního řádu po celou dobu pobytu v prostorách 5D kina. Návštěvní a provozní řád je vyvěšen vždy v prostorách 5D kina.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Zákazník dává nákupem E-vstupenky nebo rezervací Běžné vstupenky přes internet Společnosti 5D Cinema Maxim v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace prodeje e-vstupenky nebo realizace rezervace běžné vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení po dobu jednoho roku.

5.2 Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny E-vstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Společnost 5D Cinema Maxim nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

6. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

6.1 V případě, že Zákazníkovi bude po provedení platby vstupenek pomocí platební karty nebo prostřednictvím jiných platebních systémů na pokladně 5D kina či při nákupu v internetovém obchodě Společnosti 5D Cinema Maxim odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je Zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou Zákazník použil k platbě za vstupenky resp. u poskytovatele jiného platebního systému prostřednictvím něhož úhrada vstupenky proběhla.

6.2 Práva Zákazníka z vadného plnění
Dojde-li ke zrušení představení, na které si Zákazník již zakoupil Běžnou vstupenku nebo E-vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné za těchto podmínek:

a) pokud byla vstupenka zakoupena v pokladně 5D kina, bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil, popřípadě, bude-li mít Zákazník zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jiné představení v 5D kině ve stejné hodnotě.
b) pokud se jedná o E-vstupenku (zakoupenou přes internet), bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace poštovní poukázkou nebo bankovním převodem, popřípadě, bude-li mít Zákazník zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jiné představení v 5D kině ve stejné hodnotě.
Uplatnění práv z vadného plnění v podobě vad filmového představení (zejména obrazu nebo zvuku) je Zákazník oprávněn uplatnit na mailové adrese info@kino-5d.cz případně na telefonním čísle 773003019. K řádnému uplatnění práv z vadného plnění je Zákazník povinen předložit vstupenku, na základě byl oprávněn sledovat předmětné filmové představení.
Společnost 5D Cinema Maxim je povinna reklamaci Zákazníka vyřešit ve lhůtě 30-ti dnů od provedení reklamace filmového představení ze strany Zákazníka.
Společnost 5D Cinema Maxim je povinna Zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje.

6.3 Je-li Zákazníkem fyzická osoba nevystupující v postavení podnikatele (dále též jen jako „spotřebitel“) a nedojde-li v jeho sporu se Společností 5D Cinema Maxim ke smírnému vyřešení sporu, může spotřebitel v souladu s ust. § 20n zákona o ochraně spotřebitele v aktuálním znění podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu k České obchodní inspekci, a to i online formou na adrese: https://adr.coi.cz/cs

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi Společností 5D Cinema Maxim a Zákazníkem.

7.2 Společnost 5D Cinema Maxim si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a její účinnost Společnost 5D Cinema Maxim zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.kino-5d.cz a v místě prodeje vstupenek.

8.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 1.12.2016.

V Brně dne 1.12.2016 Duo Dark green s.r.o.