I.1 Provozní řád 5D KINA – CINEMA MAXIM (dále jen „Provozní řád“) je závazný pro všechny diváky a osoby doprovázející diváky (dále jen „Divák“) filmového představení uskutečňovaného v buňce 5D KINA – CINEMA MAXIM (dále jen „5D kino“), jenž je provozováno společností Duo Dark green s.r.o., IČ 29267382, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsanou v OR vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 118533 (dále jen „Provozovatel“).

I.2 V 5D kině jsou uskutečňována představení speciálních 5D filmů. V buňce 5D kina jsou umístěny 4 křesla pro Diváky. Křesla se pohybují podle děje na plátně. Produkce je doplněna o další doplňky (déšť, pára, bubliny atd.). Divákovi jsou pro sledování filmového představení zapůjčeny 3D brýle. 3D brýle jsou Divákovi poskytnuty po zaplacení vstupného zaměstnanci 5D kina. Jednotlivé filmové produkce trvají max. 15 minut.

I.3 3D brýle jsou majetkem Provozovatele. Divákům 5D kina se zapůjčují pouze na dobu trvání filmové produkce. 3D brýle jsou zapůjčeny bezplatně a nesmí být používány k jinému účelu, než pro který byly zapůjčeny. Divák je povinen zkontrolovat brýle, zda nejsou poškozeny. Každý Divák je povinen předat brýle po skončení představení personálu. Pokud Divák poškodí 3D brýle nevhodným zacházením, je povinen uhradit Provozovateli vzniklou škodu.

I.4 Divák je povinen chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušil ostatní Diváky a zavazuje se uposlechnout organizačních pokynů pracovníka 5D kina. Neukázněné či podnapilé Diváky mohou zaměstnanci 5D kina vykázat z 5D kina bez nároku na náhradu vstupného nebo je do 5D kina vůbec nevpustit.

I.5 Divák nesmí v průběhu projekce filmu opouštět své sedadlo. Pokud chce Divák z jakéhokoliv důvodu opustit své sedadlo, lze tak učinit až po stisknutí bezpečnostního tlačítka, čímž dojde k přerušení projekce.

I.6 Do 5D kina nebude vpuštěn Divák, který je pod vlivem alkoholu či psychotropních látek.

I.7 Provozovatel informuje Diváka, že účast na projekci filmů v 5D kině je vhodná od 4 let.

I.8 Provozovatel informuje Diváka o tom, že projekce filmů v rámci 5D kina není vhodná pro osoby trpící psychózami či neurózami. Projekce filmů dále není vhodná pro osoby mající problémy či se léčí s pohybovým aparátem. Tyto osoby se pak výslovně vzdávají jakýchkoliv nároků vůči Provozovateli z titulu jim případně vzniklé škody.

I.9 Z hygienických důvodů je zakázáno do 5D kina vnášet a konzumovat jakékoliv občerstvení.

I.10 Za nezletilé Diváky, případně jimi způsobenou škodu, odpovídá jejich zákonný zástupce. Zákonný zástupce nezletilého Diváka je povinen dbát na dodržování povinností uvedených v Provozním řádu nezletilým Divákem.

I.11 Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví Provozovatel upozorňuje, že pokud Diváci nejsou spokojeni s hladinou hlučnosti v 5D kině, mají právo tuto skutečnost nahlásit odpovědným osobám, které jsou povinny sjednat okamžitě nápravu.

I.12 Provozovatel nezodpovídá za osobní věci Diváků ponechané volně v prostorách 5D kina.

I.13 Provozovatel společně s buňkou 5D kina vlastní také její vybavení. Produkce filmů v 5D kině je ošetřena koupí autorských práv k promítaným filmům. Provozovatel zakazuje při produkci používat záznamové zařízení a provádět jakékoliv záznamy produkce 5D kina.

I.14 Buňka 5D kina, zázemí buňky i obchodní jednotka jsou zařízeny tak, aby se zabránilo možnosti zranění Diváka, zaměstnance nebo poškození vybavení. Celá obchodní jednotka 5D kina je sledována kamerovým systémem s možností uchování kamerového záznamu. Záznamy slouží pro dohled nad jednotkou v případě potřeby a kamery uvnitř samotné buňky přenášejí obraz zaměstnancům, kteří zajišťují plynulý provoz v 5D kině. Divák je oprávněn sdělit před zahájením projekce 5D kina, že si nepřeje, aby byl sledován kamerovým systémem nebo aby byly pořizovány jeho fotografie. V takovém případě může dojít k tomu, že zaměstnanci Divákovi neumožní absolvovat projekci 5D kina. Divák dále tímto dává Provozovateli souhlas s pořizováním fotografií návštěvníků 5D kina v průběhu projekcí 5D kina a s pořízením videozáznamu průběhu projekcí 5D kina uvnitř kinosálu. Tyto fotografie pořizovatel následně může použít k prezentaci 5D kina apod. Fotografie mohou být rovněž zveřejňovány na webových stránkách Provozovatele. Zveřejňované fotografie jsou pečlivě vybírány a nejsou spojovány s dalšími osobními údaji zveřejňované osoby. Divák je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas s použitím těchto fotografií, odvolání souhlasu musí být písemné a zasláno na adresu Provozovatele.

I.15 Požární bezpečnost je určena vnitřními předpisy obchodního centra a všichni zaměstnanci se tímto nařízením musí řídit. V případě vzniku požáru nebo podezření na požár jsou zaměstnanci povinni se pokusit vzniklý požár zlikvidovat dostupnými hasícími prostředky, zajistit přivolání hasičské jednotky, ohlásit požár a dále postupovat dle požárních poplachových směrnic a evakuačního plánu.

I.16 V průběhu celého dne provozu 5D kina je prováděna vlhká mechanická očista-přetření křesel, stolu, židle. Také jsou po každém použití dezinfikované 3D brýle. Denně po skončení provozu je prováděna vlhká mechanická očista prostor prodejny – úklid, mytí podlah, prostoru buňky – křesel, podlahy, zázemí.

I.17 Zakoupenou vstupenku je Divák povinen zkontrolovat ihned u pokladny, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují. Vstup do prostor 5D kina je možný až po zakoupení platné vstupenky. Po skončení projekce filmu je Divák povinen opustit prostory 5D kina.

I.18 V případě porušení jakéhokoliv ustanovení Provozního řádu je Divák srozuměn s tím, že může být personálem 5D kina z 5D kina okamžitě vykázán, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného.

I.19 Zakoupením vstupenky Divák stvrzuje seznámení se s Provozním řádem 5D kina a prohlašuje, že Provoznímu řádu rozumí, souhlasím s ním a zavazuje se dodržovat všechny povinnosti a podmínky Provozním řádem stanovené. Výjimky z tohoto Provozního řádu může stanovit pouze Provozovatel.

I.20 Tento Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2016.