I.1 Prevádzkový a reklamačný poriadok 5D kina – CINEMA MAXIM (ďalej len „Prevádzkový a reklamačný poriadok“) je záväzný pre všetkých divákov a osoby sprevádzajúce divákov (ďalej len ,,Divák“) filmového predstavenia uskutočňovaného v bunke 5D kina – CINEMA MAXIM (ďalej len ,,5D kino“), ktoré je prevádzkované spoločnosťou VR Tech Sk s.r.o. so sídlom  Záhradnícka 46/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08, IČ 54 653 185 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

I.2 V 5D kine sú uskutočňované predstavenia špeciálnych 5D filmov. V bunke 5D kina sú umiestnené 4 kreslá pre Divákov. Kreslá sa pohybujú podľa deja na plátne. Produkcia je doplnená o ďalšie doplnky (dážď, para, bubliny, atď.). Divákovi sú pre sledovanie filmu zapožičané 3D okuliare. 3D okuliare sú Divákovi poskytnuté po zaplatení vstupného zamestnancovi 5D kina. Jednotlivé filmy produkcie trvajú max. 15 minút.

I.3 3D okuliare sú majetkom Prevádzkara. Divákom 5D kina sa zapožičávajú iba na dobu trvania filmovej produkcie. 3D okuliare sú zapožičané bezplatne a nemôžu byť použité k inému účelu, než pre ktorý boli zapožičané. Divák je povinný skontrolovať okuliare, či nie sú poškodené. Každý divák je povinný odovzdať okuliare po skončení predstavenia personálu. Ak divák 3D okuliare poškodí nevhodným zaobchádzaním, je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi vzniknutú škodu.

I.4 Divák je povinný správať sa tak, aby nevhodným správaním nerušil ostatných Divákov a zaväzuje sa rešpektovať organizačné pokyny pracovníka 5D kina. Neprispôsobivých či podnapitých Divákov môžu zamestnanci 5D kina vykázať z 5D kina alebo ich do 5D kina vôbec nepustiť.

I.5 Divák nesmie v priebehu projekcie filmu opúšťať svoje sedadlo. Pokiaľ chce Divák z akéhokoľvek dôvodu opustiť svoje sedadlo, môže tak učiniť až po stlačení bezpečnostného tlačidla, čím sa projekcia preruší.

I.6 Do 5D kina nebude vpustený Divák, ktorý je pod vplyvom alkoholu či psychotrópnych látok.

I.7 Prevádzkovateľ informuje Diváka, že účasť na projekcii filmov v 5D kine je vhodná od 4 rokov.

I.8 Prevádzkovateľ informuje Diváka o tom, že projekcia filmov v rámci 5D kina nie je vhodná pre osoby trpiace psychózami či neurózami. Projekcia filmov ďalej nie je vhodná pre osoby, ktoré majú problémy či sa liečia s pohybovým aparátom. Tieto osoby sa potom výslovne vzdávajú akýchkoľvek nárokov voči Prevádzkovateľovi z titulu im prípadne vzniknutej škody.

I.9 Z hygienických dôvodov je zakázané do 5D kina vnášať a konzumovať akékoľvek občerstvenie.

I.10 Za maloletých Divákov, prípadne nimi spôsobenú škodu, zodpovedá ich zákonný zástupca. Zákonný zástupca máloletého Diváka je povinný dbať na dodržiavanie povinností uvedených v Prevádzkovom a reklamačnom poriadku máloletým Divákom.

I.11 Na základe zákona o ochrane verejného zdravia, Prevádzkovateľ upozorňuje, že pokiaľ Diváci nie sú spokojní s hladinou hlučnosti v 5D kine, majú právo túto skutočnosť nahlásiť zodpovedným osobám, ktoré sú povinné okamžite vykonať nápravu.

I.12 Prevádzkovateľ nezodpovedá za osobné veci Divákov ponechané voľne v priestoroch 5D kina.

I.13 Prevádzkovateľ spoločne s bunkou 5D kina vlastní tiež jej vybavenie. Produkcia filmov v 5D kine je ošetrená kúpou autorských práv k premietaným filmom. Prevádzkovateľ zakazuje pri produkcii používať záznamové zariadenia a vykonávať akékoľvek záznamy produkcie 5D kina.

I.14 Bunka 5D kina, zázemie bunky aj obchodná jednotka sú zariadené tak, aby sa zabránilo možnosti zranenia Diváka, zamestnanca alebo poškodeniu vybavenia. Celá obchodná jednotka 5D kina je sledovaná kamerovým systémom s možnosťou uchovania kamerového záznamu. Záznamy slúžia pre dohľad nad jednotkou v prípade potreby, a kamery vo vnútri samotnej bunky prenášajú obraz zamestnancom, ktorí zaisťujú plynulý chod v 5D kine. Divák je oprávnený zdeliť pred zahájením projekcie 5D kina, že si nepraje, aby bol sledovaný kamerovým systémom alebo aby boli vyhotovené jeho fotografie. V takom prípade, môže prísť k tomu, že zamestnanci Divákovi neumožnia absolvovať projekciu v 5D kine. Divák ďalej dáva týmto  Prevádzkovateľovi súhlas s vyhotovením fotografií návštevníkov 5D kina v priebehu projekcie 5D kina a s vyhotovením videozáznamu priebehu projekcie 5D kina vo vnútri kinosály. Tieto fotografie vyhotoviteľ následne môže použiť k prezentácii 5D kina a pod. Fotografie môžu byť taktiež zverejňované na webových stránkach Prevádzkovateľa. Zverejňované fotografie sú dôsledne vyberané a nie sú spojované s ďaľšími osobnými údajmi zverejňovanej osoby. Divák je oprávnený kedykoľvek odvolať svoj súhlas s použitím týchto fotografií, odvolanie súhlasu musí byť písomné a zaslané na adresu Prevádzkovateľa.

I.15 Požiarná bezpečnosť je určená internými predpismi obchodného centra a všetci zamestnanci sa týmto nariadením musia riadiť. V prípade vzniku požiaru alebo podozrenia na požiar sú zamestnanci povinní sa pokúsiť vzniknutý požiar zlikvidovať dostupnými hasiacimi prostriedkami, zaistiť privolanie požiarnej jednotky, ohlásiť požiar a ďalej postupovať podľa požiarnych poplachových smerníc a evakuačného plánu.

I.16 V priebehu celého dňa chodu 5D kina je vykonávaná vlhká mechanická očista – pretrenie kresiel, stola, stoličky. Tiež sú po každom použití dezinfikované 3D okuliare. Denne po skončení prevádzkovej doby je vykonávaná vlhká mechanická očista priestorov predajne – upratovanie, umývanie podláh, priestorov bunky – kresiel,podlahy, zázemia.

I.17 Zakúpenú vstupenku je Divák povinný skontrolovať ihneď pri pokladni, na rozdiely zistené mimo pokladne nebude braný ohľad. Zakúpené vstupenky sa späť neprijímajú ani nevymieňajú. Vstup do priestorov 5D kina je možný až po zakúpení platnej vstupenky. Po skončení projekcie filmu je Divák povinný opustiť priestory 5D kina.

I.18 V prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia Prevádzkového a reklamačného poriadku je Divák uzrozumený s tým, že môže byť personálom 5D kina z 5D kina okamžite vykázaný, a to bez nároku na vrátenie uhradeného vstupného.

I.19 Zakúpením vstupenky Divák potvrdzuje oboznámenie sa s Prevádzkovým a reklamačným poriadkom 5D kina a prehlasuje, že Prevádzkovému a reklamačnému poriadku rozumie, súhlasí s ním a zaväzuje sa dodržiavať všetky povinnosti a podmienky Prevádzkovým a reklamačným poriadkom stanovené. Výnimky z tohto Prevádzkového a reklamačného poriadku môže stanoviť iba Prevádzkovateľ.

I.20 Tento Prevádzkový a reklamačný  poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.1.2016 .

I.21 Pokiaľ je zákazník nespokojný s produkciou, obsluhou alebo si praje službu reklamovať, kontaktuje vedenie spoločnosti prostredníctvom emailu:info@kino-5d.cz. alebo na tel.č.: +421 944 716 890. Ďalšou možnosťou reklamácie služieb je spísanie reklamačného protokolu v reklamačnom zošite, ktorý Vám na vyžiadanie predloží naša obsluha.