1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIA POJMOV

1.1 „Spoločnosť 5D Cinema Maxim” je obchodná spoločnosť XD Technology & Finance, s.r.o., so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01, Žilina, IČO: 475 011 03, DIČ: 20239055328.

1.2 Spoločnosť XD Technology & Finance, s.r.o. prevádzkuje 5D kiná pod názvom 5D Cinema Maxim.
(ďalej len „prevádzkareň” alebo „5D kino”).

1.3 „Zákazník” je subjekt, ktorý so Spoločnosťou 5D Cinema Maxim uzavrel kúpnu zmluvu na vstupenku na filmové alebo iné predstavenie prevádzkované Spoločnosťou 5D Cinema Maxim priamo v prevádzkarni Spoločnosti 5D Cinema Maxim alebo cez internet na stránkach www.kino-5d.sk.

1.4 „Bežná vstupenka” je vstupenka, ktorú zákazník obdrží pri platbe na pokladni 5D kina.

1.5 „E-vstupenka” je vstupenka vybavená číselným kódom, ktorú zákazník obdrží vo formáte PDF pre tlač alebo mu bude zaslaná na mobilný telefón vo forme SMS, a to vždy po objednaní a úhrade vstupenky cez internet. Platnosť vstupenky je do 3 mesiacov od dátumu jej zakúpenia, po vypršaní tejto lehoty sa vstupenka stáva neplatnou!

1.6 Zákazník, ktorý kúpi vstupenky v 5D kine alebo cez internet, súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Rozhodujúca je verzia Všeobecných obchodných podmienok platná v deň vykonania platby kúpnej ceny vstupenky.

2. ZAKÚPENIE VSTUPENKY

2.1 Zákazník môže zakúpiť vstupenky do 5D kina prevádzkovaného Spoločnosťou 5D Cinema Maxim na pokladni v 5D kine.

2.2 Zákazník môže zakúpiť vstupenky do 5D kina prevádzkovaného Spoločnosťou 5D Cinema Maxim cez internet a zaplatiť platobnou kartou.

3. NÁKUP A PLATBA VSTUPENIEK ZAKÚPENÝCH CEZ INTERNET (e-vstupenka)

3.1 Pri zakúpení e-vstupeniek nie je možné využiť zľavové kupóny, vstupenky zdarma či vouchery vydávané Spoločnosťou 5D Cinema Maxim.

3.2 Pri nákupe e-vstupeniek je možné prostredníctvom jednej transakcie zakúpiť vstupenky na viac predstavení.

3.3 Pri zakúpení e-vstupenky môže byť zákazníkovi účtovaný manipulačný poplatok nad rámec aktuálnej ceny vstupenky.

3.4 Po kompletnom vyplnení objednávky e-vstupenky sa zákazníkovi zobrazí celková kúpna cena, ktorú je zákazník povinný uhradiť. Uvedená kúpna cena je cenou aktuálnou pre objednané predstavenia, táto cena obsahuje DPH a je cenou konečnou, to je vrátane prípadných poskytovaných zliav.

3.5 Následne po uzavretí objednávky E-vstupenky má Zákazník možnosť využiť službu platobnej brány, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky či na zabezpečenú stránku pre platbu kartou.

3.6 Zákazník prostredníctvom platobnej brány zadá všetky údaje potrebné pre úhradu kúpnej ceny požadovanej vstupenky. Po realizácii transakcie odovzdá brána informáciu o vykonaní stránkam 5D Cinema Maxim, ktoré vstupenky vydá a pošle na emailovú adresu uvedenú v objednávke. V prípade platby v eurách, sú prevody peňazí realizovaný prostredníctvom bankových účtov spoločnosti ComGate Payments, a.s. a v prípade platby v českých korunách, sú platby realizovaný prostredníctvom bankových účtov spoločnosti Československá obchodná banka, a. s.

3.7 Spoločnosť 5D Cinema Maxim nenesie zodpovednosť za priebeh platby v platobnej bráne, a to s ohľadom na skutočnosť, že Spoločnosť 5D Cinema Maxim nie je prevádzkovateľom platobnej brány.

3.8 Po úhrade kúpnej ceny e-vstupenky a úspešnom dokončení objednávky bude zákazníkovi zo systému Spoločnosti 5D Cinema Maxim zaslaná emailová správa tzv. „Konečná rekapitulácia“, ktorá obsahuje údaje o zakúpených vstupenkách. Táto „Konečná rekapitulácia“ nie je náhradou za bežnú vstupenku alebo e-vstupenku.

3.9 Po vykonaní platby prostredníctvom platobnej brány je zákazník presmerovaný späť na stránky Spoločnosti 5D Cinema Maxim.

3.10 V prípade, že zákazník zadá chybné údaje alebo sa vyskytnú technické problémy na strane poskytovateľa internetových či telekomunikačných služieb, neručí Spoločnosť 5D Cinema Maxim za nedoručenie e-vstupenky.

3.11 Prevody peňazí sú uskutočnené prostredníctvom účtu ComGate Payments

3.12 Spoločnosť 5D Cinema Maxim nenesie zodpovednosť za akékoľvek ťažkosti spôsobené neoprávneným použitím alebo skopírovaním e-vstupenky. Jej sfalšovanie je trestné. E-vstupenka sa takisto stáva neplatnou, ak z nej nie sú jasné údaje potrebné pre jej kontrolu alebo bola pozmenená dodatočnými úpravami. Platnosť  E-stupeniek je 3 MESIACE od dátumu jej zakúpenia – po uplynutí tejto lehoty sa vstupenka stáva NEPLATNOU.

4. OSTATNÉ PODMIENKY

4.1 Zákazník preukáže pri kontrole vstupeniek buď platnú bežnú vstupenku alebo e-vstupenku s číselným kódom.

4.2 Zákazník je oprávnený sa usadiť iba na miesto určené obsluhou.

4.3 Zakúpením bežnej vstupenky alebo e-vstupenky zákazník súhlasí s dodržovaním Návštevného a prevádzkového poriadku po celú dobu pobytu v priestoroch 5D kina. Návštevný a prevádzkový poriadok je vždy vyvesený v priestoroch 5D kina.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Zákazník dáva nákupom e-vstupenky alebo rezerváciou bežnej vstupenky cez internet Spoločnosti 5D Cinema Maxim v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., zákonom č. 40/1995 Sb. a zákonom č. 480/2004 Sb. v platnom znení, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón, prípadne ďalšie údaje uvedené v registračnom formulári za účelom realizácie predaja e-vstupenky alebo realizácie rezervácie bežnej vstupenky prostredníctvom internetu, prípadne pre účely reklamácie alebo informácie o zrušení predstavenia po dobu jedného roka.

5.2 Údaje, ktoré budú slúžiť pre úhradu kúpnej ceny e-vstupeniek, sú poskytované priamo spoločnostiam, ktoré zabezpečujú internetové platobné brány a Spoločnosť 5D Cinema Maxim nemá k týmto údajom prístup. Tieto údaje sú chránené v súlade so Všeobecnými podmienkami prevádzkovateľov týchto zabezpečených internetových platobných brán.

6. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

6.1 V prípade, že zákazník bude po vykonaní platby vstupeniek pomocou platobnej karty alebo prostredníctvom iných platobných systémov na pokladni 5D kina či pri nákupe v internetovom obchode Spoločnosti 5D Cinema Maxim odčítaná z jeho účtu čiastka v nesprávnej výške, je zákazník oprávnený túto skutočnosť reklamovať iba u banky, ktorá vydala platobnú kartu, ktorú zákazník použil pre platbu vstupenky resp. u poskytovateľa iného platobného systému, prostredníctvom ktorého úhrada vstupenky prebehla.

6.2 Práva zákazníka z chybného plnenia

Ak dôjde ku zrušeniu predstavenia, na ktoré si zákazník už zakúpil bežnú vstupenku alebo e-vstupenku, bude zákazníkovi vrátené vstupné za týchto podmienok:

a) Ak bola vstupenka zakúpená v pokladni 5D kina, bude zákazníkovi vrátená zaplatená čiastka, pokiaľ sa bez zbytočných odkladov dostaví do pokladne, kde vstupenku zakúpil. Prípadne , ak bude mať zákazník záujem, môže mu byť vstupenka zamenená za vstupenku na iné predstavenie v 5D kine v rovnakej hodnote.

b) Ak sa jedná o e-vstupenku (zakúpenú cez internet), bude zákazníkovi vrátená zaplatená čiastka po písomnom uplatnení reklamácie poštovnou poukážkou alebo bankovým prevodom. Prípadne, ak bude mať zákazník záujem , môže mu byť vstupenka zamenená za vstupenku na iné predstavenie v 5D kine v rovnakej hodnote.
Uplatnenie práv z chybného plnenia v podobe vád filmového predstavenia ( predovšetkým obrazu alebo zvuku) je zákazník oprávnený uplatniť na emailovej adrese info@kino-5d.cz, prípadne na telefónnom čísle +420773003019. K riadnemu uplatneniu práv z chybného plnenia je zákazník povinný doložiť vstupenku, na základe ktorej bol oprávnený sledovať predmetné filmové predstavenie.
Spoločnosť 5D Cinema Maxim je povinná reklamáciu zákazníka vyriešiť v lehote do 30 dní od podania reklamácie filmového predstavenia zo strany zákazníka.
Spoločnosť 5D Cinema Maxim je povinná zákazníkovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy zákazníkovi právo z chybného plnenia uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie zákazník požaduje.

6.3 Ak je zákazníkom fyzická osoba nevystupujúca v postavení podnikateľa (ďalej tiež len ako „spotrebiteľ“) a nedôjde v jeho spore so Spoločnosťou 5D Cinema Maxim k zmierlivému vyriešeniu sporu, môže spotrebiteľ v súlade  s ust. § 20n zákona o ochrane spotrebiteľa v aktuálnom znení podať návrh na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu a to aj online formou na adrese: https://adr.coi.cz/cs

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre všetky prípady uzatvárané medzi Spoločnosťou 5D Cinema Maxim a zákazníkom.

7.2 Spoločnosť 5D Cinema Maxim si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Ich zmenu a účinnosť Spoločnosť 5D Cinema Maxim zverejní vhodným spôsobom na internetových stránkach www.kino-5d.cz a v mieste predaja vstupeniek.

8.3 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobudli účinnosť dňa 1.12.2016.

V Žiline dňa 1.12.2016 XD Technology & Finance, s.r.o.